Hoofdlijnen van het beleidsplan

Actueel beleid:

• Zorg dragen voor fondsenwerving

• Zorg dragen voor innen donaties

• Financieren van uitgaven ten behoeve van het welzijnswerk (voor ouderen)

• Deelname in het Overlegplatform waarin ook Stichting Zorgsteunpunt en Stichting Vrijwillige Hulpdienst zijn vertegenwoordigd

Werkzaamheden van de stichting:

Stichting Vrienden draagt financieel bij aan activiteiten voor ouderen zoals:

• Jaarlijkse ouderenreis

• Lente- en herfstritten 55+

• Rijst- en stamppottenbuffet

• Cursussen 55+

• Materialen voor creatieve activiteiten

Fondsenwerving:

Stichting Vrienden heeft een redelijk aantal donateurs. Jaarlijks staat de stichting op de zomermarkt om nieuwe donateurs te werven. Ook wordt er Wilhelmina pepermunt verkocht. Daarnaast worden er ieder jaar nieuwe activiteiten bedacht.

In januari wordt er huis aan huis een sinaasappelverkoop gehouden.

Tweejaarlijks organiseert de stichting in oktober een zangavond. Er wordt een collecte gehouden die  bestemd is voor de Stichting Vrienden en er worden sponsors gezocht om de onkosten te bestrijden.

Wijze van beheren van fondsen en vermogen:

Het beheren van fondsen en vermogen gebeurt door de penningmeester van de stichting. De jaarrekening en begroting wordt door haar gemaakt en ter goedkeuring aangeboden aan de andere bestuursleden. 

Ook draagt ze zorg voor het innen van de donaties.

Wijze van besteden van fondsen en vermogen:

Er komen aanvragen binnen bij het secretariaat van Stichting Vrienden. Deze stelt ze in het bestuurlijk overleg aan de orde. Bij besteding van gelden wordt er namelijk eerst instemming gevraagd van alle bestuursleden. Bij unanieme akkoordverklaring wordt overgegaan tot verstrekking van de benodigde middelen.

Een substantieel gedeelte van het vermogen van Stichting Vrienden is op een BedrijfsTeleRekening uitgezet en een kleinere hoeveelheid middelen voor kortlopende aanwending op een separate bankrekening. 

Beloningsbeleid:

Er worden geen beloningen toegekend aan bestuursleden.

299