Gegevens Stichting Vrienden

De Belastingdienst erkent de Stichting Vrienden als een culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Op grond hiervan geniet de stichting belastingvoordelen. Zo zijn donaties aan de stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en hoeft geen erf- of schenkbelasting betaald te worden over legaten, erfenissen en schenkingen die de stichting ontvangt. Ook kan de stichting belastingvrij schenken aan andere ANBI’s die vergelijkbare doelen nastreven. 
Als ANBI is de stichting verplicht de hieronder vermelde informatie op een webpagina openbaar te maken.
 
Bankrekening NL75 RABO 0303 3322 55 van de Stichting Vrienden van Uddel Samen
 
Postadres: Aardhuisweg 86, 3888 MG Uddel
 
Willem Kok (voorzitter) svvoorzitter@uddelsamen.nl
Henk Boeve (secretaris) svsecretaris@uddelsamen.nl
Wilma van de Hoorn - Vos (penningmeester) svpenningmeester@uddelsamen.nl
Nelleke van Vliet - van Hierden (algemeen bestuurslid) svalgemeen@uddelsamen.nl
319