Oog voor elkaar voor nu en later.

Voor Stichting Uddel Samen is het doel dat bewoners – jong, oud, ziek of gezond - prettig wonen in Uddel en dat zij – ook als ze zorgbehoeftig zijn of worden - in staat gesteld worden zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in een zelf gekozen woonsituatie.

Ontmoetingsruimte Uddel Samen

De ontmoetingsruimte van Uddel Samen is voor inwoners van Uddel en omgeving. Het beheer ervan en coördinatie van de activiteiten die er plaatsvinden vallen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Uddel Samen (opgericht in 2021).
In of vanuit deze nieuwe ontmoetingsruimte vinden veel activiteiten plaats. Elk kwartaal wordt er een nieuwsbrief uitgebracht. Ook in deze nieuwsbrief worden de activiteiten voor het komende maanden weergegeven. Er is ook een informatiegids waar alle informatie gevonden kan worden met betrekking tot de stichting. 

201105_Oude handen foto Home.jpg

Stichting Vrienden

Stichting Vrienden heeft een redelijk aantal donateurs. Jaarlijks staat de stichting op de zomermarkt om nieuwe donateurs te werven. Ook wordt er Wilhelmina pepermunt verkocht. Daarnaast worden er ieder jaar nieuwe activiteiten bedacht.

Uddel Samen in beeld

Meer over het bestuur

Het treffen van voorzieningen en het verlenen van diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn ten behoeve van Uddel en naaste omgeving: voor alle dorpsbewoners die zorg nodig hebben, in het bijzonder voor de oudere inwoners die extra zorg nodig hebben, waarbij voornamelijk wordt beoogd de noodzaak tot een beroep op intramurale zorg buiten het dorp te voorkomen dan wel uit te stellen. Het beheer van en de activiteiten in en rond de Stichting Uddel Samen vragen om een goede organisatie. Een van de belangrijkste redenen is dat het geheel vooral draait op een groot aantal vrijwilligers.

De gehele organisatie is dan ook gericht op het bieden van hulp, afgestemd op de persoonlijke situatie van hem of haar die hulp nodig heeft. En waar veel personen meedraaien in een organisatie, moet er voldoende aandacht zijn voor coördinatie en afstemming.

225