Het bestuur van de Stichting Uddel Samen streeft het volgende doel na

Het treffen van voorzieningen en het verlenen van diensten op het gebied van zorg en welzijn voor alle inwoners van het dorp Uddel die elkaar willen ontmoeten en/of zorg nodig hebben. Dit geldt in het bijzonder voor de oudere inwoners, waarbij voornamelijk wordt beoogd deze inwoners zo lang mogelijk in Uddel te laten wonen. 

Het beheer van en de activiteiten in en rond Stichting Uddel Samen vragen om een goede organisatie. Een van de belangrijkste redenen is dat het geheel vooral draait op een groot aantal vrijwilligers. Dat betekent dat er veel personen zijn die op de een of andere manier een actieve bijdrage leveren om inwoners van Uddel die hulp nodig hebben, zo lang mogelijk de gelegenheid te geven in hun dorp te kunnen blijven wonen. De gehele organisatie is dan ook gericht op het bieden van hulp, afgestemd op de persoonlijke situatie van hem of haar die hulp nodig heeft. En waar veel personen meedraaien in een organisatie, moet er voldoende aandacht zijn voor coördinatie en afstemming.

Bestuursleden

Kees Zwaan (voorzitter) 
Henk Klaassen (penningmeester)
Hugo Kooijmans (secretaris)
Vacature (binnen de Wilhelminahof)
Gerda van de Steeg (bestuurslid Omzien)
Henk Dekker (Sociaal)
Bartus Vos (Bijeenkomsten)
Wilrie Multem (Facilitair)

Overlegplatform

Afgevaardigden van de drie kerken in Uddel en van Uddels Belang adviseren het bestuur van de Stichting Uddel Samen. Tweemaal per jaar overleggen zij met het dagelijks bestuur van de Stichting Uddel Samen.

Klachten?

Indien er onverhoopt klachten zijn, kunt u deze via het klachtenformulier indienen. Het formulier kan gemaild worden naar info@uddelsamen.nl

257