Hoofdlijnen van het beleidsplan

Actueel beleid:

• Zorg dragen voor fondsenwerving

• Zorg dragen voor innen donaties

• Financieren van uitgaven ten behoeve van het welzijnswerk (voor ouderen)

Werkzaamheden van de stichting:

Stichting Vrienden draagt financieel bij aan activiteiten voor ouderen zoals:

• Jaarlijkse ouderenreis

• Rijst- en stamppottenbuffet

• Cursussen 55+

• Materialen voor creatieve activiteiten

Fondsenwerving:

Stichting Vrienden heeft een redelijk aantal donateurs. Jaarlijks staat de stichting op de zomermarkt om nieuwe donateurs te werven. Ook wordt er Wilhelmina pepermunt verkocht. Daarnaast worden er ieder jaar nieuwe activiteiten bedacht.

We verkopen fruit op bestelling.

Tweejaarlijks organiseert de stichting in oktober een zangavond. Er wordt een collecte gehouden die  bestemd is voor de Stichting Vrienden en er worden sponsors gezocht om de onkosten te bestrijden.

Wijze van beheren van fondsen en vermogen:

Het beheren van fondsen en vermogen gebeurt door de penningmeester van de stichting. De jaarrekening en begroting wordt door haar gemaakt en ter goedkeuring aangeboden aan de andere bestuursleden. 

Ook draagt ze zorg voor het innen van de donaties.

Wijze van besteden van fondsen en vermogen:

De aanvragen die binnenkomen bespreekt het bestuur in haar eerstvolgende vergadering. Bij unanieme akkoordverklaring verstrekken we de benodigde middelen.

Beloningsbeleid:

Bestuursleden ontvangen geen beloning.

299